Meridyen Circle Toplantısı: ‘XVI. Asırda Sarayın Sanatı Himayesi’

Meridyen Derneği’nin ‘Meridyen Circle’ projesi kapsamında 24 Eylül 2011 Cumartesi günü 11.00 – 13.00 saatleri arasında dernek merkezinde düzenlediği toplantıda Dr. Hilâl Kazan* “XVI. Asırda Sarayın Sanatı Himayesi” konusunu ele aldı.

Dr. Hilâl Kazan’ın sunumunda değindiği konuları kendi kaleminden şu şekilde özetlemek mümkün:

“Doğu ve batı toplumlarında çağlar boyunca sanat ve saltanat birbirlerini tamamlayan iki kelime olarak kullanılmıştır. Her saltanatta bir sanat, her sanatta da onu destekleyen, koruyan daha ileri seviyeye gelmesi için gayret gösteren bir saltanat aranmıştır.

Saltanat sahipleri kendi adlarını yaşatacak ve hükümranlıklarını gelecek nesillere aktaracak sanatkârlara ihtiyaç duyarken; sanatkârlar da sanatlarını icra edebilecekleri, maharetlerini gösterip takdir edilecekleri bir ortam arayışı içinde devlet ricaline yaklaşmışlardır. Netice itibariyle sanat ve saltanat arasında karşılıklı olarak himaye çerçevesinde bir ilişki ortaya çıkmıştır.

Sanat tarihi konularının doğru biçimde yazılabilmesi ve iyi anlaşılabilmesi için arşiv kaynaklarına ulaşmak ve onları sağlıklı bir şekilde değerlendirmek öncelikli şartlar arasındadır. Bu düşünceden yola çıkılarak Osmanlı Devleti’nde XV. ve XVI. asırlarda sanat ve saltanat ilişkisi, arşiv kaynakları çerçevesinde incelenmiş ve sanatçıların sultanlar tarafından himaye ediliş şekil ve yöntemleri araştırılmıştır. Sarayın ehl-i hıref teşkilatında görevli her sanatkârın aynı şekilde himaye edilmediği, bir vesileyle sultana yaklaşan sanatkârın sanatının beğenilip iltifata nail olmasından sonra başlayan himayenin maddi boyutları üzerinde durulmuştur. Mimari dışında, küçük sanatlar, edebiyat ve musikî gibi güzel sanatların bütün dallarında ihsan ve inayete mahzar olup himaye edilen sanatlar ve sanatkârlar bu iki asır çerçevesinde bu çalışmanın konusunu teşkil etmiştir.”

Sunumun ardından soru-cevap bölümünün yer aldığı toplantıda Dr. Hilâl Kazan’ın doktora tezinin kitaplaştığı “XVI. Asırda Sarayın Sanatı Himayesi” isimli eserinin de tanıtımı yapıldı.

*Hilâl Kazan kimdir?

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı kürsüsünden mezun oldu.

1996 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Sanatları Bölümü’ne yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildi ve 1999 yılında tamamladığı “Ehl-i Hiref Defterlerinde Cemaat-i Katiban-ı Kütüb” adlı teziyle mezun oldu.

2007 yılında aynı enstitüde “Arşiv Kaynakları Çerçevesinde XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı Sarayı’nın Sanatı Himayesi” adlı çalışmasıyla doktorasını verdi.

Yayınlanmış 2 eseri (“Dünden Bugüne Kadın Hattatlar”“16. Asırda Saray, Sanat, Himaye”) ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Hattat Hasan Çelebi’den 2000 yılının Ekim ayında sülüs ve nesih dallarında icazet almıştır. Yurt içi ve yurt dışı sergilere katılmıştır.